Bakgrunn

I 2002 tok daværende Norsk Misjons Bistandsnemd (nå Digni) initiativet til å starte en utredning som fikk arbeidsbetegnelsen «Partnership in Development».

Partnership in Development-programmets filosofi var

  • At hovedfokus for fremtidig utviklingsarbeid skal være på lokalt nivå i det sivile samfunn, og at arbeidet bidrar til å styrke det sivile samfunn og utviklingen av demokratiske organisasjoner.
  • At ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekter ligger hos den lokale samarbeidspartneren.
  • Å forenkle søknadsprosessen og rapporteringen på alle nivåer i kjeden fra det lokale sivile samfunnsnivå gjennom den lokale/nasjonale partneren til den norske partneren og til slutt til Digni og NORAD.
  • Å forbedre kvaliteten på utviklingsarbeidet som utføres av kirker og kristne organisasjoner med økt fokus på varige endringer i lokalsamfunnet.

Etter at den innledende fase med dokumentstudier inviterte BN medlemsorganisasjonene til å delta i en praktisk utprøving. Det var bare Metodistkirkens Misjonsselskap som sa seg villig til å starte dette. Det ble enighet om at Metodistkirken i Angola skulle være første samarbeidsland og et felles seminar mellom BN og Metodistkirkens Misjonsselskap ble gjennomført i juni 2003.
I 2003 overtok Metodistkirken hovedansvaret for videreutviklingen.

Et programforslag med forkortelsen PRODESSA ble i felleskap utviklet mellom de to samarbeidskirkene i Angola og Norge i 2004 og det praktiske arbeidet startet i 2005. BN arrangerte et seminar i Nairobi i mai 2006. Dette seminaret var åpent for alle medlemsorganisasjoner med sine partnere og dette ledet til at Metodistkirken i Liberia uttrykte ønske om å vurdere oppstart av et nytt program basert på konseptet «Partnership in Development».

En forundersøkelse ble gjennomført i september 2006 og en programplan ble utarbeidet første halvdel 2007 med praktisk oppstart i 2008. Arbeidet i Liberia utviklet seg svært bra, noe som ledet til en henvendelse fra Metodistkirken i Zimbabwe om å vurdere en utvidelse av arbeidet dit. Det ble i den sammenheng arrangert et felles seminar og forundersøkelse mellom Digni, og Metodistkirkene i Zimbabwe, Liberia og Norge i november 2010. Konklusjonen fra forundersøkelse anbefalte en felles programplanlegging som ble gjort i 2011 med praktisk oppstart av nok et program i 2012. Det siste steg i den geografiske ekspansjon var til Sierra Leone hvor praktisk arbeid ble startet i 2013. Av ulike grunner ble arbeidet i Angola avviklet fra og med 2011 men det er viktig å fremheve at en rekke av de lokale prosjektene fortsetter selv om PRODESSA som program ble avviklet.