foredragsholdere3

Flotte foredragsholdere til Inspirasjonsdagen, 4. mai!

Alle våre foredragshodere reflekterer den nye retningen misjonsarbeidet vårt tar i Sierra Leone og Zimbabwe, og er viktige stemmer i kampen mot kjønnsbasert vold.
De vil dele fra sine erfaringer og omfattende kunnskap i dette viktige temaet.

Webster Mbira er prosjektleder i vårt samarbeidsprogram Chabadza i Zimbabwe. Han har bred erfaring innen prosjektarbeid og innehar en bachelor i samfunnsvitenskap, en mastergrad i utviklingsstudier samt en mastergrad i monitorering og evaluering. Webster har hatt ansvaret for oppfølging og opplæring i Chabadzas landsbyutviklingsprosjekter de siste åtte årene, og har tidligere jobbet med blant annet matsikkerhet gjennom Verdens matvareprogram (WFP), USAID, UNICEF og UNHCR, og HIV/AIDS prosjekter i Zimbabwe. Det siste året har Webster fulgt et kurs i Kjønnsbasert vold i krisesituasjoner på Senteret for Kjønn og Mangfold, Women's University i Zimbabwe, for å øke kompetansen på temaet som nå skal være fokus for samarbeidsprosjektet vårt.

Safia Abdi Haase er en norsk-somalisk sykepleier og samfunnsdebattant, kjent for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse. Hun kom til Norge som kvoteflyktning i 1992, som alenemor med tre døtre og uten utdannelse. I Norge har hun utdannet seg til sykepleier, og har master i internasjonal sosial velferd og helsepolitikk. Safia har, blant mye annet, vært med på å utforme regjeringens "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (Female genital mutilation, FGM), og har sittet i det nasjonale utvalget KIM (Kontaktutvalget for innvandrerbefolkningen) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.                 Safia er opptatt av viktigheten av forsoningsarbeid som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt. 

Safia er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge, og har mottatt en rekke priser, bl.a. Amnestyprisen og Ikkevold-prisen. I 2014 ble hun utnevnt av Kongen til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.

Safia sier om seg selv at hun er selv et offer. «Jo mer jeg snakker om det jeg er blitt utsatt for i livet, jo sterkere blir jeg. Jeg har blitt sterkere av alt jeg har vært gjennom, og nå har jeg styrke til å hjelpe andre.»

Helen Christie er klinisk psykolog og tidligere direktør for Senter for Barn og Unges Psykiske Helse - Forskning og etterutdanning (RBUP) i Øst- og Sør-Norge. Hun har omfattende erfaring med å jobbe med seksuelle overgrep mot barn og pasienter med senfølger, inkludert voksne. Hun har også arbeidet med traumatiserte flyktningbarn i Norge og barn i krigssoner. Helen har skrevet flere artikler og bøker om traumer, seksuelt misbruk og resiliens. Hun var medforfatter av håndboken Stabiliserings- og ferdighetstrening i traumer. Videre er hun ansvarlig medforfatter av tre håndbøker rettet mot hjelpere som møter personer utsatt for seksuelle overgrep i lavinntektsland, konfliktområder eller på flukt. Disse håndbøkene fokuserer på psykisk helse og tidlig intervensjon, med spesiell vekt på kjønnsbasert vold mot kvinner, jenter, gutter og menn. Hun har holdt ulike opplæringer om kjønnsbasert vold, hjulpet traumatiserte barn og gitt veiledning for familier over hele verden.

Elisabeth Ng Langdal er samfunnsgeograf utdannet ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen helse og utviklingsland, samt et mellomfag i antropologi. Hun innehar også en bachelorgrad i medier og kommunikasjon. Fra 2008 har hun vært daglig leder i Mental Health and Human Rights Info, MHHRI, hvor hun administrerer organisasjonen og drifter en ressursdatabase om konsekvensene av brudd på menneskerettighetene for mental helse. Videre er hun medforfatter av tre håndbøker rettet mot hjelpere som møter personer utsatt for seksuelle overgrep i lavinntektsland, konfliktområder eller på flukt. Disse håndbøkene fokuserer på mental helse og tidlig intervensjon, med spesiell vekt på kjønnsbasert vold mot kvinner, jenter, gutter og menn. Hun har vært med å holde ulike opplæringer om kjønnsbasert vold for hjelpere over hele verden.

Kjøp billett her for å få med deg denne viktige dagen!

Velkommen!